زدن لیست فارم 10*10 و 100*100

یافتن مکان های 15 گندمی و 9 گندمی

یافتن فیل

یافتن تمساح

برای بازی تراوین

برای سفارش به این ایدی پم بدین

 

shadow_saft@yahoo.com

 

دکتر انلاين