خرید طلا برای بازی تراوین در همهی سرور هادر صورت خرید با ایدی زیر تماس حاصل فرمایید.

shadow_saft@yahoo.com